П О К А Н А

На 15.11.2019год. /петък/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим , ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Избор на състав на постоянните комисии на Общински съвет гр. Пордим.
Докладва:Катя Димитрова- председател на ОбС
2.Предложение за закриване на кметство с. Борислав.
Докладва:Детелин Василев- кмет на община Пордим
3.Отмяна на Наредба за управление на общинските пътища в община Пордим, приета с решение№230 по протокол №16 от 18.11.2008г. на Общински съвет- Пордим.
Докладва:Катя Димитрова- председател на ОбС
4.Определяне на представител на ОбС Пордим в НСОРБ.
Докладва:Катя Димитрова- председател на ОбС
5.Приемане на отчет за изпълнение на взетите от ОбС на гр. Пордим решения за периода 01.01.2019г.-30.06.2019г.
Докладва:Детелин Василев- кмет на община Пордим
6.Кандидатстване на Община Пордим за финансиране по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество.“
Докладва:Детелин Василев- кмет на община Пордим
7.Кандидатстване на Община Пордим с проект „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Пордим“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“
Докладва:Детелин Василев- кмет на община Пордим
8.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.