П О К А Н А

На 10.09.2019год. / вторник/ от 13 .00 часа в заседателната зала на сградата на Община Пордим ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния:

Д   Н   Е    В   Е   Н   Р   Е   Д:

1. Процедура за определяне на съдебни заседатели;
Докладва:Павлина Антонова – Председател на ОбС – Пордим.
2.Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2018год.;
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим към 30.06.2019г
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4.Приемане на експертна пазарна оценка на дяловете на съделителите на съсобствен имот, публична общинска собственост, съставляващ УПИ V-386 „За кметство и читалище“ в кв.28 по плана на с. Згалево, общ. Пордим;
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5.Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на имоти- публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: язовири;
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6.Предоставяне право на ползване на имот частна общинска собственост;
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7.Предоставяне на имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените доброволни споразумения на територията на Община Пордим за стопанската 2019-2020г.;
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8.Приемане на отчет за дейността на ОбС гр. Пордим и избраните комисии за периода от 01.01.2019 до 31.06.2019г.
Докладва:Павлина Антонова – Председател на ОбС – Пордим.
9. Приемане на отчет за изпълнение на взетите от ОбС решения гр. Пордим за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019г.;
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
10.Молби
11 .Питания

С уважение,

ПАВЛИНА АНТОНОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.