П О К А Н А

На 10.07.2019год.  /сряда/  от 13.00 часа в в заседателната зала на сградата на Общински съвет гр. Пордим ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи  следния:

Д  Н   Е  В  Е   Н        Р  Е  Д:
1.Откриване на процедура за определяне на 4 бр. кандидати за съдебни заседатели,от които за Районен съд Плевен-2 бр, за Окръжен съд Плевен-2бр. за мандат 2019-2022г.
Докладва Павлина Антонова- председател на ОбС.
2. Проект на предложение за внасяне и одобрение на изготвена Програма за закрила на детето на Община Пордим за 2019г.
Докладва: Вацка Хорозова – секретар на Община Пордим.
3.Включване на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Пордим в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020г. в Община Пордим.
Докладва: Детелин Василев – кмет на Община Пордим.
4.Включване на ОУ“Никола Йонков Вапцаров“с.Вълчитрън, общ. Пордим, обл.Плевен за учебната 2019/2020г. в списъка за средищни училища.
Докладва: Детелин Василев – кмет на Община Пордим.
5.Предложение за делба на общински поземлен имот и промяна начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на с. Вълчитрън.
Докладва: Детелин Василев – кмет на Община Пордим.
6.Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за второто тримесечие на 2019г.
Докладва: Детелин Василев – кмет на Община Пордим.
7.Молби.
8.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,
ПАВЛИНА АНТОНОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.