П О К А Н А

На 18.06.2019год. /вторник/ от 13.00 часа в  в заседателната зала на сградата на Общински съвет гр. Пордим ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния :

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
1.Приемане на вътрешни правила на Община Пордим по Закона за мерките срещу изпиране на пари/ЗМИП/.
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2.Трансформиране на част от Целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на текущ ремонт на общински пътища и улична мрежа в Община Пордим.
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3.Управление и стопанисване на земи от Общинския поземлен фонд-пасища, мери и ливади, предоставени за ползване от животновъди.
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4.Определяне място за организиране на пазар за дребни животни в землището на село Тотлебен.
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5.Учредяване безвъзмездно право на ползване на имот, находящ се в землището на село Згалево за спортно симулативни игри.
Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6.Молби.
7.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,
ПАВЛИНА АНТОНОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.