П О К А Н А

На 16.05.2019год. /четвъртък/ от 13.00 часа в село Катерица , ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Свеждане до знанието на общинските съветници за отменените решения на Административен съд- град Плевен от 08.05.2018г.

Докладва Катя Димитрова-Заместник председател на ОбС.

2.Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Пордим , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019г.

Докладва:Павлина Антонова – Председател на ОбС – Пордим.

3. Прекратяване на дейността на Временната комисия по изготвяне на проект и изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019г, създадена с Решение №7 от 13.11.2015г.

Докладва:Павлина Антонова – Председател на ОбС – Пордим.

4.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2019г.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

5.Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на земеделски земи-ниви, находящи се в землището на гр. Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

6.Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на земеделски земи-ниви, находящи се в землището на с.Тотлебен.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

7. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на земеделски земи-ниви, находящи се в землището на с.Одърне.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

8. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на земеделски земи-ниви, находящи се в землището на с.Катерица.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

9. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на земеделски земи-ниви, находящи се в землището на с.Каменец.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

10.Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на земеделски земи-ниви, находящи се в землището на с.Згалево.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

11.Приемане на експертна пазарна оценка на поземлен имот №000284, представляващ „Селскостопанско летище“ , в землището на с. Вълчитрън, местност „Потока“.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

12 Приемане на експертна пазарна оценка на дълготрайни материални активи- собственост на община Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

13.Предложение за откриване на процедура за доброволна делба на съсобствен имот , публична общинска собственост, съставляващ УПИ V-386 „За кметство и читалище“ в кв.28 по плана на с. Згалево, общ. Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

14.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот, находящ се в землището на село Згалево за устройване на постоянен пчелин.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

15.Приемане на експертна пазарна оценка на имот , частна общинска собственост- „Водостопанско съоръжение“, ПИ № 000137, находящ се в землището на с. Одърне.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

16.Отдаване под наем за социални дейности на общински имот в с. Тотлебен.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

17Молби.

18Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ПАВЛИНА АНТОНОВА

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.