П О К А Н А

На 17.04.2019год. /сряда/ от 13.00 часа в сградата на Кметство с.Вълчитрън ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Отчет за дейността на Кметство с.Вълчитрън за периода 2015-2019г.

Докладва:Милена Вълчева – Кмет на с. Вълчитрън.

2.Приемане на доклади за извършените читалищни дейности през 2018г. и доклади за изразходените средства през 2018г. на читалищата на територията на община Пордим.

Докладва:Павлина Антонова – Председател на ОбС – Пордим.

3.Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

4.Актуализация на Програмата за управление на общинската собственост за 2019г.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

5.Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир „Селището“, находящ се в землището на гр. Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

6. Продажба на ДМА, собственост на община Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

7.Промяна собственост на имот, общинска собственост по чл.6, ал.1 от ЗОС в с.Тотлебен.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

8. Попълване на Кадастрална карта чрез отразяване на съществуваща сграда и делба на общински имот в землището на село Згалево.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

9. Промяна на състава на ПК на ОбС гр.Пордим

Докладва:Павлина Антонова – Председател на ОбС – Пордим.

10. Молби

11.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ПАВЛИНА АНТОНОВА

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.