П О К А Н А

На 18.03.2019год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пордим през 2019година.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим.

2.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пордим за 2019г. (по чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование)

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим.

3.Молби.

4.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.