П О К А Н А

На 28.02.2019год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2019г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2. Приемане на отчет по изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци на територията на община Пордим за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3. Приемане на отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Пордим за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет гр. Пордим и на избраните комисии за периода от 01.07.2018г. до 31.12.2018г.

Докладва:Илиян Александров – Председател на Общински съвет – Пордим.

5. Кандидатстване на Община Пордим пред Фонд „Социална закрила“ за модернизация на материална база на ДСП в гр. Пордим, с. Вълчитрън и с. Згалево.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6. Предложение за предоставяне на имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ VI – 255, кв.16 по плана на гр. Пордим на АСП, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Плевен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7. Откриване на процедура за продажба на поземлен имот №000284, представляващ „Селскостопанско летище“ в землището на с. Вълчитрън.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8. Откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост - „Водостопанско съоръжение“, в землището на с. Одърне.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

9. Приемане на Решение за определяне и предоставяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, правила за ползване им и годишен план за паша, стопанска 2019/2020г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

10. Провеждане на състезания по въздушни спортове на територията на село Вълчитрън.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

11. Приемане на финансовите отчети на спортните клубове от община Пордим, субсидирани през 2018г. от общинския бюджет.

Докладва: Илиян Александров – Председател на Общински съвет – Пордим.

12. Разпределяне на средствата по §43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия“ от бюджета на община Пордим.

Докладва: Илиян Александров – Председател на Общински съвет – Пордим.

13. Молби.

14. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.