П О К А Н А

На 31.01.2019год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Отчет за изпълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Пордим за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3.Отчет за изпълнение на взетите от Общински Съвет – гр. Пордим решения за периода от 01.07.2018г. до 31.12.2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4. Предложение за приемане на „Мониторингов доклад за 2018 година за изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/“ на община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6.Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на част от помещение „Автоспирка“ в гр. Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7.Делба на общински имот №700001 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на село Згалево.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8.Делба на общински имот №700014 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на село Згалево.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

9.Делба на общински имот №600002 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на село Згалево.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

10.Делба на общински имот №600005 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на село Згалево.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

11.Делба на общински имот №700029 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на село Згалево.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

12.Делба на общински имот №261008 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на град Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

13.Делба на общински имот №063011 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на град Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

14. Делба на общински имот №000185 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на село Одърне.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

15. Делба на общински имот №000183 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на село Одърне.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

16. Делба на общински имот №500023 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на село Тотлебен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

17. Делба на общински имот №197008 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на село Тотлебен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

18.Приемане на Програма за управление на общинската собственост за 2019г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

19.Приемане на План за младежта за 2019 година, съгласно закона за младежта и Националната стратегия за младежта – 2020 година.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

20.Съгласуване на позицията на община Пордим по въпросите от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен и предоставяне на мандат за гласуване.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

21.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.