ОБЩИНА ПОРДИМ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „ СВЕТИ МИНА”
гр. Пордим, ул.”Ал. Стамболийски” №1   ksu_svetimina@abv.bg
ТЕЛ: 0887726172

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ДЛЪЖНОСТ: Социален работник
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 07.01.2019 г.
МЯСТО НА РАБОТА: : КСУ „ Свети Мина “, ЦНСТДМ 1, ул. „Александър Стамболийски“  №15
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Висше -  Социални дейности, Социална
педагогика, Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика,
Психология, Педагогика на деца със СОП, Ерготерапия, или друго подходящо висше образование;

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ И ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Мотивация за работа с деца и лица с увреждания, отговорност, работа в екип
Познаване на социалните услуги – превенция, реинтеграция и алтернативите на институционалната грижа.
Познаване на последиците от институционалната грижа и причините, поради които децата  и лицата се настаняват в институция.
Познаване на дискриминацията и последиците от бедността, уврежданията,
принадлежността към дадена раса, култура или социална група.
Познаване на последиците от малтретирането и как да се предпазят децата и лицата от малтретиране и пренебрегване.
Познаване на детското развитие.
Вербални и невербални умения за общуване.
Оценяване на риска и нуждите на децата и лицата.
Изготвяне и изпълнение на планове за децата и лицата.
Водене на досиета и писане на доклади.
Изготвяне на ежемесечни графици за работата на екипа.
Умения за индивидуална работа и работа в екип.
Даване възможност на децата и лицата да упражняват правата си.
Работа и поддържане на връзка с други професионалисти, участващи в
обгрижването на деца и лица.
Социални умения и умение за общуване с хора в неравностойно положение.
Умение за пазене на граници с потребители и колеги.
Умение за работа при напрегнати условия.
Демонстриране чрез собственото си поведение на положителен ролеви модел на възрастен пред потребители, деца и колеги.
Умения за самоорганизиране и управление на времето.
Умения за общуване – изслушване на другия; започване на разговор; поддържане на разговор; задаване на въпроси; разясняване; убеждаване; изказване на благодарност; представяне на себе си пред други хора; преговаряне; отстояване на индивидуалните права; отговаряне на закачки и дразнене; избягване на конфликти; оттегляне от рискови ситуации; получаване и отправяне на конструктивни критики; справяне с несправедливи обвинения, обиди; взаимодействие с представители на държавни и обществени институции;
Умения за изграждане на позитивни взаимоотношения и нагласи – създаване и поддържане на междуличностни взаимоотношения; даване и получаване на
подкрепа; внушаване на доверие у други хора;
Умения за справяне с емоции и стрес – адекватно и социално приемливо изразяване на чувства; изразяване на гняв и фрустрация; справяне със страха и тревожността; справяне с чувството на загуба и скръб; разпознаване и приемане на наличието на чувства у други хора; разбиране на чувствата на другите; справяне в ситуация на стрес;
Умения за вземане на решения – изброяване на различни алтернативи; избор на най-подходяща алтернатива; отстояване на взетото решение;
Умения за себеутвърждаване – изграждане и поддържане на адекватна самооценка; постигане на успехи; познаване на собствените си права и спазване на задълженията; носене на отговорност на поети или възложени ангажименти; спазване на лични граници в определен контекст;
Личностни изисквания към служителя /задължителни и препоръчителни/:
- Да има безпристрастно отношение.
- Да проявява емпатия и разбиране към децата и семействата в затруднено положение
- Да подхожда с всеотдайност и ентусиазъм.
- Да има положителна нагласа.
- Да проявява отговорност.
- Да проявява гъвкавост.
- Да може да се справя със стреса.
- Да има способност за възприемане на нови идеи, подходи и обучения.
- Да има умението да общува лесно с хора, особено с деца.
Основни нормативни актове, които трябва да познава служителят, заемащ
длъжността:
Конвенция на ООН за правата на детето;
Закон за закрила на детето;
Етичен кодекс на работещите с деца;
Европейска социална харта;
Закон за интеграцията на хора с увреждания;
Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и лица;
Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;
Методическо ръководство за предоставяне на услугата ЦНСТ
Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от ОЗД
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: безсрочен, със срок на изпитване в полза на работодателя
РАБОТНО ВРЕМЕ: 8 часов работен ден, 5 дневна работна седмица.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ПОРДИМ, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
АДРЕС: ул. „ Иван Божинов “ №1
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 0887726172

Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Comments are closed.