О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 09.01.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, съставляващо УПИ XIV, в кв.11 от 1 165,00 кв.м., с предназначение „За производствени и складови дейности“ по плана на гр. Пордим, АОС №2063 от 11.10.2018 г., при начална тръжна цена 6 900,00 лв.  / шест хиляди и деветстотин лева / без ДДС, съответно 8 280,00 лв. /осем хиляди двеста и осемдесет лева/ с ДДС.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100,00 лв., заплатени в касата на Общината.
Документи за участие в търга могат да се получат всеки работен ден в рамките на установеното работно време, в срок до 17:00 ч. на 07.01.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 14.01.2019 г., от “Информационен център” на община Пордим, след представяне на квитанция за закупена документация.
Депозит за участие в размер на 3 450,00 лв. /три хиляди четиристотин и петдесет лева/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 08.01.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 15.01.2019 г.
Оглед на имота, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 08.01.2019 г.,  а в случай на повторен търг  –  до 15:00 ч. на 15.01.2019 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 08.01.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 15.01.2019 г., в надписан, запечатан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на   16.01.2019 г. от 13:30 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.