П О К А Н А

На 20.12.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Актуализация на плана за приходите и разходите за местни дейности на Община Пордим за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Приемане на План – Сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2019г. на Община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3.Приемане на изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4.Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените доброволни споразумения на територията на Община Пордим за стопанската 2018/2019 година, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землищата на общината.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5.Разпореждане с общински имоти в с. Каменец.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.