П О К А Н А

На 29.11.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

1.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Пордим през 2019г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Попълване на кадастралната карта на село Одърне чрез отразяване на съществуващ полски път.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3.Делба на общински имот №000128 в землището на село Одърне.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4.Предложение за продажба на имот, собственост на БТК ЕАД в административната сграда в село Одърне.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5.Промяна начина на трайно ползване на общински имот № 000055 в землището на град Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6.Промяна начина на трайно ползване на общински имот №102021 в землището на с. Тотлебен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7.Промяна начина на трайно ползване на общински имот №311046 в землището на с. Тотлебен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8.Промяна начина на трайно ползване на общински имот №011076 в землището на с. Катерица.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

9.Промяна начина на трайно ползване на общински имот №000043 в землището на село Катерица.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

10.Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за ПИ №002010, местност „Над село“, в землището на с. Вълчитрън, общ. Пордим, обл. Плевен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

11.Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметствата в община Пордим, Плевенска област.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

12.Приемане на експертна пазарна оценка на незастроено дворно място, УПИ XIV, кв. 11 по плана на гр. Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

13. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.