Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината, на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта за изменение и допълнение на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Пордим - Центъра за информация и обслужване на граждани – гр.Пордим, ул. „Ив.Божинов” №1 или на e-mail: obshtina@pordim.bg.

Comments are closed.