О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А


На 28.11.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 500041 от 1.649 дка,  представляващ „Друга селскостопанска територия“ в землището на с. Тотлебен, АОС № 2062 от 17.09.2018 г., при начална тръжна цена 3 140,00 лв. /три хиляди сто и четиридесет лева/ без ДДС.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100,00 лв., заплатени в касата на Общината.
Документи за участие в търга могат да се получат всеки работен ден в рамките на установеното работно време, в срок до 17:00 ч. на 26.11.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 03.12.2018 г., от “Информационен център” на община Пордим, след представяне на квитанция за закупена документация.
Депозит за участие в размер на 1 570,00 лв. /хиляда петстотин и седемдесет лева/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 27.11.2018г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.12.2018 г.
Оглед на имота, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 27.11.2018 г.,  а в случай на повторен търг  –  до 15:00 ч. на 04.12.2018 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или с представител от Кметство с.Тотлебен.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 27.11.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.12.2018 г., в надписан, запечатан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
При необходимост втори търг ще се проведе на   05.12.2018 г. от 11:30 ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 28.11.2018 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на общински имот, частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – Ветеринарна лечебница, със застроена площ 218 кв.м., заедно с отстъпено право на строеж върху държавна земя, находяща се в ПИ №069018 по КВС на с. Одърне, в местността „Барище“, общ. Пордим, АОС № 2021/03.08.2015 г., при начална тръжна цена 4 110,00 лв. /четири хиляди сто и десет лева/ без ДДС.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100,00 лв., заплатени в касата на Общината.
Документи за участие в търга могат да се получат всеки работен ден в рамките на установеното работно време, в срок до 17:00 ч. на 26.11.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 03.12.2018 г., от “Информационен център” на община Пордим, след представяне на квитанция за закупена документация.
Депозит за участие в размер на 2 055,00 лв. /две хиляди петдесет и пет лева/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 27.11.2018г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.12.2018 г.
Оглед на имота, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 27.11.2018 г.,  а в случай на повторен търг  –  до 15:00 ч. на 04.12.2018 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или с представител от Кметство с.Одърне.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 27.11.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.12.2018 г., в надписан, запечатан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
При необходимост втори търг ще се проведе на   05.12.2018 г. от 14:00 ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

Comments are closed.