П  О К  А  Н А

На 08.11.2017год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе извънредно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН    РЕД:

1.Осигуряване спазването на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси по отношение служителите в кметствата в община Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Пордим

Докладва:Илиян Александров – Председател на Общински съвет - Пордим

3.Молби.

4.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.