П О К А Н А

На 31.10.2018год. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН   РЕД:


1.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2. Одобряване промяна на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3.Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за прокарване на елемент на техническата инфраструктура през имоти общинска собственост, извън урбанизираната територия – напорен водопровод от ПИ №014021 до хидрант, разположен в ПИ № 000067 в местността „Памуклука“, в землището на село Катерица, община Пордим и водовземане, чрез всмукателна тръба от ПИ №000055 в местността „Памуклука“, в землището на село Катерица, община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за прокарване на елемент на техническата инфраструктура през имоти общинската собственост, извън урбанизираната територия - ел. захранващ кабел СрН от съществуващ желязно – решетъчен стълб в п.и. №097026 в землището на с. Вълчитрън до нов трафопост в п.и. №014021 в землището на село Катерица, община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5.Промяна начина на трайно ползване на общински имот № 000117 в землището на с. Каменец

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6.Делба на общински имот № 500105 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на град Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7.Делба на общински имот № 500801 и промяната на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на град Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8.Делба на общински имот № 8000014 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на град Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

9.Делба на общински имот № 500017 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на гр. Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

10.Делба на общински имот № 500005 и промяна на начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на град Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

11.Приемане на експертна пазарна оценка на имот, частна общинска собственост по плана на с. Одърне.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

12.Приемане на експертна пазарна оценка на поземлен имот № 500041, представляващ „Друга селскостопанска територия“ от 1.649 дка в землището на с. Тотлебен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

13.Откриване на процедура за продажба на незастроено дворно място, съставляващо УПИ XIV, в кв. 11 по плана на гр. Пордим, с предназначение „За производствени и складови дейности“, с обща площ от 1 165, 00 кв.м.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

14.Приемане на отчет за получените командировъчни пари от Председателя на Общински съвет – Пордим за първото шестмесечие на 2018г.

Докладва: Илиян Александров – Председател на ОбС - Пордим

15. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от Кмета на община Пордим, Плевенска област за третото тримесечие на 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

16.Разпределяне на резерв от средствата по §43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия “ от бюджета на Община Пордим за 2018г.

Докладва: Илиян Александров – Председател на ОбС - Пордим

17.Приемане на отчет за дейността на Общински съвет гр. Пордим и на избраните комисии за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Докладва: Илиян Александров – Председател на ОбС - Пордим

18. Молби.

19. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.