О Б Щ И Н А П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 24.10.2018 г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Шаварна 1” – имотен № 000106 по КВС на землището на с. Каменец, с площ 26,342 дка., актуван с акт за публична общинска собственост № 66 / 31.01.1997 г., с предназначение за рибовъдна дейност, при начална тръжна цена от 30,00 лв. / дка. или общо 790,26 лв. без ДДС годишен наем, начален час 11:00 ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 395,13 лв. за язовир „Шаварна 1“ внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 23.10.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 30.10.2018 г.
Документи за участие в търга могат да се получат всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 22.10.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 29.10.2018 г., от “Информационен център” на община Пордим, след представяне на квитанция за закупена документация.
Оглед на язовира, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 23.10.2018 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 30.10.2018 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или кметство с. Каменец.
При необходимост втори търгове ще се проведат на 31.10.2018 г. от 11:00 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 23.10.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 30.10.2018 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.