П О К А Н А

На 27.09.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Пордим към 30.06.2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: язовири.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4. Приемане на План за действие за общинските концесии.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5. Откриване на нови автобусни линии в община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6. Промяна на собственост и предназначение на имот, съставляващ УПИ II – 286, кв. № 26 по плана на с. Згалево – ДДМУИ „Дъга“

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7. Приемане на Решение на общински съвет за промяна на наименованието на социална услуга в общността – резидентен тип „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“, във връзка с приетите изменения и допълнения на чл. 36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 2017г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8. Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на квартал № 11 и квартал № 12 и ПУП – План за улична регулация (ПУР) на улица от ОК 110 до ОК 111 по плана на гр. Пордим, общ. Пордим, обл. Плевен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

9. Откриване на процедура за продажба на поземлен имот №500041, представляващ „Друга селскостопанска територия“ от 1.649 дка. в землището на с. Тотлебен .

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

10. Отриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост по плана на с. Одърне.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

11. Отчет за изпълнението на взетите от Общински Съвет гр. Пордим решения за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

12. Молби.

13. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.