О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 19.09.2018 г. в Заседателната зала на Община Пордим, eт. 2 по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - имоти по КВС в землищата на общината, съгласно списък /Приложение №1/. В търговете се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние при начална тръжна цена 10 лв./дка (десет лева на декар) по землища и часове, както следва:
-    гр. Пордим от 11:00 ч.;
-    с. Борислав от 11:30 ч.;
-    с. Вълчитрън от 13:00 ч.;
-    с. Згалево от 13:30 ч.;
-    с. Каменец от 14:00 ч.;
-    с. Катерица от 14:30 ч.;
-    с. Одърне от 15:00 ч.;
-    с. Тотлебен от 15:30 ч.
Договорите се сключват за срок от 1 (една) стопанска година - 2018/2019.
Цена на една тръжна документация за всяко землище на Oбщина Пордим – невъзстановими 50,00 лв., заплатени на касата в Общината.
Депозит за участие в размер 30 на сто от началната тръжна цена на декар за съответния имот /имоти, предмет на търга, внесени в касата на общината в срок до 16:50 ч на 18.09.2018 г., а в случай на повторни търгове до 16:50 ч на 25.09.2018 г.
Документи за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време, в срок до 16:50 ч. на 17.09.2018 г., а в случай на повторни търгове – до 16:50 ч на 24.09.2018 г. от Информационен център на Община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имотите, предмет на търговете може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч на 17.09.2018 г., а в случай на повторни търгове до 15:00 ч на 24.09. 2018 г.
При необходимост втори търг ще се проведе на 26.09.2018 г.
Всички необходими документи за участие в търговете се представят от кандидатите в Информационен център на Община Пордим в срок до 16:50 ч на 18.09.2018 г., а в случай на повторни търгове до 16:50 ч на 25.09.2018 г. в запечатан, надписан, непрозрачен плик. При подаването им получават входящ номер от деловодната система.

За допълнителна информация тел.: 06513/20 92; 22 17.

Comments are closed.