О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 15.08.2018 г. в Заседателната зала на Община Пордим, eт. 2 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - имоти по КВС в землищата на общината, за срок от 1 (една) стопанска година - 2018/2019, съгласно списък /Приложение №1/. В търговете се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, чиито животновъдни обекти са на територията на Община Пордим, при начална тръжна цена 10 лв/дка (десет лева на декар) по землища и часове, както следва:
-    гр. Пордим от 11:00 ч.;
-    с. Борислав от 11:30 ч.;
-    с. Вълчитрън от 13:00 ч.;
-    с. Згалево от 13:30 ч.;
-    с. Каменец от 14:00 ч.;
-    с. Катерица от 14:30 ч.;
-    с. Одърне от 15:00 ч.;
-    с. Тотлебен от 15:30 ч.
Цена на една тръжна документация за всяко землище на Oбщина Пордим – невъзстановими 50,00 лв., заплатени на касата в Общината.
Депозит за участие в размер 20 на сто от началната тръжна цена на декар за съответния имот /имоти, предмет на търга, внесени в касата на общината в срок до 17:00 ч на 14.08.2018 г., а в случай на повторни търгове до 17:00 ч на 21.08.2018 г.
Документи за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 14.08.2018 г., а в случай на повторни търгове – до 17:00 часа на 21.08.2018 г. от Информационен център на Община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имотите, предмет на търговете може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 14.08.2018 г., а в случай на повторни търгове до 15:00 ч на 21.08. 2018 г.
При необходимост втори търг ще се проведе на 22.08.2018 г.
Всички необходими документи за участие в търговете се представят от кандидатите в Информационен център на Община Пордим в срок до 17:00 ч на 14.08.2018 г., а в случай на повторни търгове до 17:00 ч на 21.08.2018 г. в надписан, непрозрачен плик. При подаването им получават входящ номер от деловодната система.

За допълнителна информация тел.: 06513/20 92; 22 17.

Приложение № 1 - списък на пасища, мери, ливади - Пордим, Борислав, Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица и Тотлебен

Приложение № 1 - списък на пасища, мери и ливади - Одърне

Comments are closed.