О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 18.07.2018 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място, съставляващо УПИ ХV-717, в стр.кв. 6 по плана на гр.Пордим, с площ 370 кв.м., АОС № 3 от 11.01.1993 г., при начална тръжна цена 38 100,00 лв. /тридесет и осем хиляди и сто лева/ без ДДС.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100,00 лв., заплатени в касата на Общината.
Документи за участие в търга могат да се получат всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 16.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 23.07.2018 г., от “Информационен център” на община Пордим, след представяне на квитанция за закупена документация.
Депозит за участие в размер на 19 050 лв. /деветнадесет хиляди и петдесет лева/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 24.07.2018 г.
Оглед на имота, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 24.07.2018 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 24.07.2018 г., в надписан, запечатан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
При необходимост втори търг ще се проведе на 25.07.2018 г. от 13:00 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.