О Б Щ И Н А   П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 18.07.2018 г. от 11,00 часа ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години  на обособена част от масивна едноетажна сграда „Автоспирка”, с площ 50 м2,  находящ се в с. Згалево, върху улично– площадното пространство в центъра до пътната отбивка, актуван с акт за публична общинска  собственост  № 1749/05.03.2008 г. за складова дейност, при начална месечна тръжна цена от 100,00 лв. (сто лева) без ДДС.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50,00 лв., заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 24.07.2018 г.
Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 16.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 23.07.2018 г., в “Информационен център” при община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на обособена част от помещение „Автоспирка” в село Згалево, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 24.07.2018 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или Кметство с. Згалево.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 25.07.2018 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
При необходимост втори търг ще се проведе на  25.07.2018 г. от 11:00 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.