О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 18.07.2018 г. /сряда/ ще се проведат търгове за продажба на движимо имущество, собственост на Община Пордим, както следва :

Час на търга    Предмет на търга    Начална тръжна цена    Депозит за участие
13:20 ч.    Култиватор 4.2                             550 лв.                                 275 лв.
13:40 ч.    Плуг 2-20 за МТЗ-80 сл.           880 лв.                                440 лв.
14:00 ч.    Сеялка СЗУ-3.6                            860 лв.                                430 лв.
14:20 ч.    Сеялка СПН-8л                            1 150 лв.                              575 лв.
14:40 ч.    Тороразпръсквачка                    1140 лв.                               570 лв.
15:00 ч.    Брана БДТ                                     920 лв.                                460 лв.
15:20 ч.    Култиватор КРН-4.2                  1 400 лв.                             700 лв.
15:40 ч.    Култиватор КРН 4.2 ЗБ.БР.     300 лв.                               150 лв.

Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100,00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозитът за участие се внася в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 24.07.2018 г.
Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 16.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 23.07.2018 г., в “Информационен център” при община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на движимата вещ, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 24.07.2018 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търгове ще се проведат на 25.07.2018 г., в същите часове посочени в таблицата.
Всички необходими документи за участие в търговете се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторни търгове – до 17:00 ч. на 24.07.2018 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.