О Б Щ И Н А   П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 18.07.2018 г. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на:
-  Апартамент № 1, вх.”А” със застроена площ 69.44 кв.м., находящ се на първи етаж на жил. блок № 9 и прилежащите му площи по АОС № 1998 от 03.07.2013 г., УПИ V, кв. 67 по плана на с. Каменец, при начална тръжна цена 4 300 лв. /четири хиляди и триста лева/, от 11:20 часа;
-  Апартамент № 2, вх.”А” със застроена площ 59.65 кв.м., находящ се на първи етаж на жил. блок № 9 и прилежащите му площи по АОС № 1999 от 03.07.2013 г., УПИ V, кв. 67 по плана на с. Каменец, при начална тръжна цена 3 900 лв. /три хиляди и деветстотин лева/,  от 11:40 часа.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100.00 лв., заплатени в касата на Общината.
Документи за участие в търга могат да се получат всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 16.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 23.07.2018 г., от “Информационен център” на община Пордим, след представяне на квитанция за закупена документация.
Депозит за участие, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 17.07.2018г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 24.07.2018г., за:
- Апартамент № 1 в размер на 2 150 лв./ две хиляди сто и петдесет лева/
- Апартамент №  2   в размер на 1 950 лв. /хиляда деветстотин и петдесет лева/,
Оглед на имота, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 24.07.2018 г. с представител на Дирекция УТОСПП при Община Пордим или Кметство с. Каменец.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 17.07.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 24.07.2018 г., в надписан, запечатан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
При необходимост втори търг ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:20 ч. и съответно 11:40 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.