ПОКАНА

На 29.06.2018год. /петък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Разрешение за проект за изменение на ПУП на квартал №11 и квартал №12 и ПУП – ПУР на улица от ОК 110 до ОК 111 по плана на гр. Пордим, общ. Пордим, обл. Плевен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3.Приемане на експертна пазарна оценка на застроено дворно място, съставляващо УПИ XV – 717, в стр.кв. 6 по плана на гр. Пордим, с площ 370 кв.м.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4.Приемане на експертна пазарна оценка на общински имот - частна общинска собственост в с. Каменец.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5. Приемане на експертна пазарна оценка на общински имот - частна общинска собственост в с. Каменец.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6.Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински недвижим имот „Автоспирка“, находящ се в с. Згалево, с площ 50 кв.м., АОС №1749/05.03.2008г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7.Приемане на експертна пазарна оценка на дълготрайни материални активи – собственост на община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8.Молби.

9.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.