ПОКАНА

На 26.04.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2017г. и доклад за изразходените средства през 2017г. на читалищата на територията на община Пордим.

Докладва: Илиян Александров – Председател на ОбС – Пордим

2.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3.Откриване на процедура за продажба и приемане на експертна пазарна оценка на 10 кв.м., придаваемо място към УПИ XXII-233, кв. 59 по плана на с.Вълчитрън.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4.Дарение на движима вещ – пътно превозно средство, собственост на Министерството на вътрешните работи в полза на Община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5.Приемане на изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6.Приемане на изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с Решение №287/30.01.2017г. на Общински съвет - Пордим

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7.Приемане на Наредба за насърчаването на инвестициите с общинско значение в Община Пордим и издаване на сертификати клас В

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8.Кандидатстване на община Пордим за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

9. Кандидатстване на община Пордим за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

10. Кандидатстване на община Пордим за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

11.Откриване на процедура за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на язовир „Шаварна 1“, находящ се в землището на с. Каменец

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

12.Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир „Шаварна 2“, находящ се в землището на с. Каменец

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

13.Откриване на процедура за продажба на застроен жилищен парцел, съставляващо УПИ VI – 255, в стр.кв. 16 по плана на гр. Пордим, с площ

1 260 кв.м.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

14.Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за първото тримесечие на 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

15.Преименуване на обект с общинско значение - местност на територията на Община Пордим, замлище с. Одърне.

16.Молби.

17.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.