О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 02.05.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от помещение „Автоспирка” в село Каменец, УПИ І,  стр. кв. № 19 с площ 30 кв.м., АОС № 75/03.12.1997 г. за заведение за хранене и развлечение, кафе – аперитив, при начална месечна тръжна цена от 120,00 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС, начален час 11:00 ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 30.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.05.2018 г.
Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 27.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.05.2018 г., в “Информационен център” при община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на обособена част от помещение „Автоспирка” в село Каменец, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 30.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 08.05.2018 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или кметство с. Каменец.
При необходимост втори търг ще се проведе на 09.05.2018 г., от 11:00 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 30.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.05.2018 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.


О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 02.05.2018 г. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведат търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти:
-№ 000296 от 4,951 дка., представляващ НИВА за създаване на трайни насаждения, категория трета, в землището на с. Каменец, АОС № 2055 от 06.02.2018 г., при начална тръжна цена 4 700,00 лв. /четири хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, начален час 11:20 ч.
-№ 000294 от 16,586 дка., представляващ НИВА за създаване на трайни насаждения, категория трета, в землището на с. Каменец, АОС № 2052 от 06.02.2018 г., при начална тръжна цена 15 750,00 лв. /петнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС, начален час 11:40 ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100.00 лв., заплатени в касата на Общината.
Документи за участие в търговете могат да се получат всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 27.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.05.2018 г., от “Информационен център” на община Пордим, след представяне на квитанция за закупена документация.
Депозит за участие се внася в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 30.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.05.2018 г. в размер на:
-    1 410,00 лв. /хиляда четиристотин и десет лева/ за поземлен имот № 000296;
-    4 725,00 лв. /четири хиляди седемстотин двадесет и пет лева/ за поземлен имот № 000294.
Оглед на имотите, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 30.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 08.05.2018 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или кметство с. Каменец.
Всички необходими документи за участие в търговете се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 30.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.05.2018 г., в надписан, запечатан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
При необходимост втори търгове ще се проведат на 09.05.2018 г. от 11:20 ч./11:40 ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.