ПОКАНА

На 27.03.2018год. /вторник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 год. на постъпленията от местни проходи и на разходите за местни дейности на община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2. Актуализация на плана за капиталовите разходи на Община Пордим за периода 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за четвъртото тримесечие на 2017г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4. Приемане на Решение на общински съвет за промяна на наименованието на социалните услуги в общността – резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ 1и 2, във връзка с приетите с Постановление №288 на Министерски съвет от 04.11.2016г. изменения и допълнения на чл.26, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /ДВ, бр. 89 от 11.11.2016г./

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5. Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пордим за 2018г. (по чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование)

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Пордим през 2019г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на Община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на

част от помещение „Автоспирка“ в с. Каменец.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

9. Промяна на собствеността на имот, общинска собственост в с. Вълчитрън.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

10. Откриване на процедура за продажба на 10 кв.м., придаваемо място към УПИ XXII – 233, кв.59 по плана на с.Вълчитрън.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

11. Приемане на експертна пазарна на поземлен имот №000294 от 16,586 дка., представляващ НИВА за създаване на трайни насаждения, в землището на с. Каменец.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

12. Приемане на експертна пазарна оценка на поземлен имот №000296 от 4,951 дка., представляващ НИВА за създаване на трайни насаждения, в землището на с. Каменец.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

13. Приемане на Решение за допълнително определяне на пасищата, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване, за стопанската 2018-2019год.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

14. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.