О Б Щ И Н А П О Р Д И М

О Б Я В Я В А

На 04.04.2018 г. /сряда/ ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, съгласно Приложение на имотите,

Час на търга

Землище

Срок за отдаване под наем

Начална тръжна цена

Общо дка.

Депозит за участие

11:00 ч.

с. Борислав

5 години

50,00 лв/дка

51,706 дка.

1 292,65 лв.

11:20 ч.

с. Вълчитрън

4 години

50,00 лв/дка

160,312 дка.

4 007,80 лв.

11:40 ч.

с. Згалево

5 години

50,00 лв/дка

460,067 дка.

11 501,68 лв.

13:00 ч.

с. Каменец

5 години

50,00 лв/дка

80,124 дка.

2 003,10 лв.

13:20 ч.

с. Катерица

5 години

50,00 лв/дка

114,353 дка.

2 858,83 лв.

13:40 ч.

с. Одърне

5 години

50,00 лв/дка

86,131 дка.

2 153,28 лв.

14:00 ч.

гр. Пордим

5 години

50,00 лв/дка

658,919 дка.

16 472,98 лв.

14:20 ч.

с. Тотлебен

4 години

50,00 лв/дка

81,738 дка.

2 043,45 лв.

Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50,00 лв. заплатени в касата на Общината.

Депозитът за участие се внася в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 03.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 10.04.2018 г.

Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 02.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 10.04.2018 г., в “Информационен център” при община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.

Оглед на земеделските земи, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 03.04.2018 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 10.04.2018 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или на съответното кметство.

При необходимост втори търгове ще се проведат на 11.04.2018 г., в същите часове посочени в таблицата.

Всички необходими документи за участие в търговете се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 03.04.2018 г., а в случай на повторни търгове – до 17:00 ч. на 10.04.2018 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.