П О К А Н А

На 26.02.2018год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН      РЕД:

1.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2. Приемане на отчет по изпълнението на Програмата за управление на дейностите по отпадъци на територията на община Пордим, за 2017г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3. Приемане на отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Пордим за 2017г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4. Искане вх. №МДТ – 00 – 21/12.02.2018г. от „Норекс Агро – 2“ ООД гр. Пордим за отсрочване на публични задължения на дружеството към Община Пордим, произтичащи от такса битови отпадъци.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5.Предложение за откриване на процедура за продажба на поземлен имот № 000296, представляващ НИВА в землището на с. Каменец.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6. Предложение за откриване на процедура за продажба на поземлен имот № 000294, представляващ НИВА в землището на с. Каменец.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ стопански години на земеделски земи – ниви, находящи се в землището на гр. Пордим

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 4/четири/ стопански години на земеделски земи – ниви, находящи се в землището на с.Вълчитрън.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

9. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи – ниви, находящи се в землището на с. Згалево.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

10. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи – ниви, находящи се в землището на с. Одърне.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

11. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 4 /четири/ стопански години на земеделски земи – ниви, находящи се в землището на с. Тотлебен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

12. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи - ниви, находящи се в землището на с. Каменец.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

13. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи - ниви, находящи се в землището на с. Борислав.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

14. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи - ниви, находящи се в землището на с. Катерица

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

15. Приемане на Решение за определяне и предоставяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, правила за ползването им и годишен план за паша, стопанска 2018/2019г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

16. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет гр. Пордим и на избрани комисии за периода от 01.07.2017г. до 31.12.2017г.

Докладва: Илиян Александров – Председател на ОбС - Пордим

17. Приемане финансовите отчети на спортните клубове от община Пордим, субсидирани през 2017г. от общинския бюджет.

Докладва: Илиян Александров – Председател на ОбС - Пордим

18. Разпределяне на средства по §43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия“ от бюджета на Община Пордим.

Докладва: Илиян Александров – Председател на ОбС - Пордим

19. Предоставяне за безвъзмездно ползване от Риболовно Сдружение „Тотлебенски риболовец “ язовир „Под село“ – с. Тотлебен

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

20. Молби.

21. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.