П О К А Н А

На 31.01.2018год. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН   РЕД:


1. Отчет за изпълнение на Програма за управление на общинската собственост за 2017г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Пордим през 2017г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3. Отчет за изпълнение на взетите от Oбщински съвет гр. Пордим решения за периода от 01.07.2017г. до 31.12.2017г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4. Приемане на Програма за управление на общинската собственост за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5. Приемане бюджета на Община Пордим, Плевенска област за 2018 г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6. Приемане на План за младежта за 2018година, съгласно Закона за младежта и Националната стратегия за младежта - 2020 година.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7. Приемане на общински план за противодействие на тероризма на община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8. Молби.

9. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.