П О К А Н А

На 21.12.2017год. /четвъртък/ от 17.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Актуализация на плана за приходите и разходите за местни дейности на Община Пордим за 2017г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2. Приемане на План - Сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2018г. на Община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3. Предложение за актуализация на „Общински план за развитие на община Пордим за периода 2014-2020 година“

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4. Предложение за кандидатстване на община Пордим за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5. Предложение за кандидатстване на община Пордим за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6. Съгласуване на позицията на община Пордим по въпросите от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и предоставяне на мандат за гласуване.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7.Определяне на представител на община Пордим в комисията за изработване на областна здравна карта на област Плевен.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8. Молби.

9. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.