П О К А Н А

На 28.11.2017год. /вторник/ от 14.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1.Отмяна на Решение № 411 от 23.10.2017г. на Общински съвет – Пордим

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Одобряване общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените доброволни споразумения на територията на Община Пордим за стопанската 2017/2018г., по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землищата на общината.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Пордим през 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за третото тримесечие на 2017г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6. Молби.

7. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.