П О К А Н А

На 23.10.2017год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим към 30.06.2017г.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за второто тримесечие на 2017г.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет гр.Пордим и на избраните комисии за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Докладва: Илиян Александров – Председател на ОбС - Пордим

4.Разпределяне на резерв от средствата по §43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия ” от бюджета на Община Пордим за 2017г.

Докладва: Илиян Александров – Председател на ОбС - Пордим

5. Обявяване на 26 октомври 2017г. за празничен и неприсъствен на територията на Община град Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6. Молби.

7. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.