О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 11.10.2017 г. от 11:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на земеделска земя с НТП „Овощна градина“, имот № 128010, с площ 20,267 дка от Общински поземлен фонд в землището на село Тотлебен, АОС № 1827/25.11.2010 г., при начална тръжна годишна наемна цена от 35,00 лв/дка.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 70.93 лв. /седемдесет лева и деветдесет и три стотинки/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 10.10.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 17.10.2017 г.
Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 09.10.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 16.10.2017 г., в “Информационен център” при община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имот № 128010, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 10.10.2017 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 17.10.2017 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или Кметство с. Тотлебен.
При необходимост втори търг ще се проведе на 18.10.2017 г., от 11:30 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 10.10.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 17.10.2017 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.