О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 04.10.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части (помещения) от първи етаж на сграда „Здравно заведение”, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I – 289, стр. кв. 4 по плана на с. Одърне, за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ на територията на с. Одърне, представляващи помещения с обща площ за тарифиране 64,20 м2, при начална месечна тръжна цена от 25,68 лв. без ДДС, начален час 11:00ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50,00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 12,84 лв. (дванадесет лева и осемдесет и четири стотинки) внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 03.10.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 10.10.2017 г.
Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 02.10.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 09.10.2017 г., в „Информационен център” при община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имота, предмет на търга, може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 03.10.2017 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 10.10.2017 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или кметство с.Одърне.
При необходимост втори търг ще се проведе на 11.10.2017 г., от 11:00 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 03.10.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 10.10.2017 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.