П О К А Н А

На 08.09.2017год. /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Определяне на място за поставяне на паметна плоча на загиналите от с. Тотлебен във войните 1912-1945 година.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Откриване на процедура за отдаване под наем на обособени части от сграда „Здравно заведение“, с. Одърне.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3.Откриване на процедура за отдаване под наем на земеделска земя с НТП „Овощна градина“ от Общински поземлен фонд в землището на с. Тотлебен.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4.Закриване на Дом за деца лишени от родителски грижи „Младен Антонов“ с.Тотлебен и разкриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и Център за социална рехабилитация в с. Тотлебен, общ. Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5. Предложение за утвърждаване на средищно училище на територията на Община Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6.Разпределяне на наличния инвентар, сградния фонд и имуществото на преобразуваната ПГСС „Д-р Едуард Хаскел“ – гр. Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

7. Предоставяне на безвъзмездно ползване на моторни превозни средства – училищни автобуси – частна общинска собственост, в полза на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Пордим, община Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

8. Издаване на Запис на заповед от Община Пордим в полза на Министерство на образованието и науката, във връзка с Проект „Толерантни заедно“.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

9. Отчет за изпълнение на взетите от Общински съвет гр. Пордим решения за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

10. Отмяна на Наредба за регламентиране на религиозните общости на територията на община Пордим.

Докладва: Илиян Александров – Председател на ОбС - Пордим

11. Молби.

12. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.