На 14.09.2017г. от 13,30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и не дървесни видове.
Предмет на търга с тайно наддаване е Продажба на стояща дървесина на корен по БДС в землището на от с. Каменец, отдел 367, подотдел „ч”, попадащ в имоти с номера 000123; 000128; 000130; 000131; 000207; 000217,  отдел 367, подотдел „ш”, попадащ в имот с номер 000137; землище с. Вълчитрън, отдел 375, подотдел „е”, попадащ в имоти с номера 000015; 000017; 000019; 000020; 000021; 000025; 000314; 000355, отдел 375, подотдел „з”, попадащ в имоти с номера 000025; 000314; 000355, отдел 375, подотдел „и”, попадащ в имоти с номера 000025; 000314; 000355, отдел 375, подотдел „л”, попадащ в имот с номер 000314 и землище с. Одърне, отдел 375, подотдел „п”, попадащ в имот с номер 000127.
Съгласно технологичните планове прогнозното количество дървесина е 3 584 куб.м.   на обща стойност: 156 950 лева/сто петдесет и шест  хиляди деветстотин и петдесет/лева без ДДС.
Гаранцията за участие, определена по реда на чл.9а, ал.2 от Наредбата, е в размер на 5% от стойността на обекта.
Крайния срок на изпълнение на дейностите  е до  31.12.2017г.
Цената на документацията за участие в  търг с тайно наддаване е невъзстановими 5.00 лева/пет лева/ без ДДС и се внася в касата на ОБЩИНА Пордим  до 16:00 часа на 13.09.2017г. всеки работен ден. Кандидатите могат да се снабдят с документацията за участие безплатно  от следната интернет страница www.pordim.bg .
Място и краен срок за подаване на офертите за участие - В деловодството на  Община Пордим всеки работен ден до 16,00 часа на 13.09.2017г.
Оглед на обекта може да се извърши в присъствието на регистриран  лесовъд  на юридическото лице – кандидат купувач и служител на  Община Пордим всеки работен ден до 14,00 часа на 13.09.2017г. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.
Повече информация за процедурата може да получите на телефон:  06513 22 17.

Документация за участие

Comments are closed.