О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

О Б Я В Я В А

На 16.08.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на Обособена част от първи етаж на общински имот – административна сграда Кметство в с. Тотлебен – магазин за промишлени стоки – УПИ ІІІ – 390, стр. кв. № 3 с площ 40.81 кв.м., АОС № 1148/09.09.2002 г., при начална месечна тръжна цена от 163.24 лв. (сто шестдесет и три лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС, начален час 11:00 ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 81.62 лв. /осемдесет и един лева и шестдесет и две стотинки/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 15.08.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 22.08.2017 г.
Документи за участие в търга могат да се получат всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 14.08.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 21.08.2017 г., от “Информационен център” на община Пордим, след представяне на квитанция за закупена документация.
Оглед на Обособена част от първи етаж на общински имот – административна сграда Кметство в с. Тотлебен – магазин за промишлени стоки, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 15.08.2017 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 22.08.2017 г. с представител на  Дирекция УТОСПП при община Пордим или кметство с. Тотлебен.
При необходимост втори търг ще се проведе на 23.08.2017 г., от 11:00 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 15.08.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 22.08.2017 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.