П О К А Н А

На 26.07.2017год. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе извънредно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН   РЕД:

1.Управление на горските територии – общинска собственост.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Приемане на Годишен план за ползване на дървесина на община Пордим за 2017г.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3.Определяне начина за ползване на дървесина, която ще се добие от горски територии, собственост на община Пордим.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4.Определя място на паметна плоча на загиналите от с.Одърне във войните 1912-1945 година.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5.Молби.

6.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.