О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

О Б Я В Я В А


На 02.08.2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот № 000218 в местността „Припека“ по плана на землището на с. Одърне, представляващ „Друга територия, заета от селско стопанство“ от 18.102 дка., АОС № 2045 от 21.04.2017 г., при начална тръжна цена 6 240.00 лв. /шест хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100.00 лв., заплатени в касата на Общината.
Документи за участие в търга могат да се получат всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 31.07.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2017 г., от “Информационен център” на община Пордим, след представяне на квитанция за закупена документация.
Депозит за участие в размер на 624.00 лв. /шестстотин двадесет и четири лева/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 01.08.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.08.2017 г.
Оглед на имот № 000218, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 01.08.2017 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 08.08.2017 г. с представител на Дирекция УТОСПП при Община Пордим или кметство с. Одърне.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 01.08.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.08.2017 г., в надписан, запечатан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
При необходимост втори търг ще се проведе на 09.08.2017 г. от 11:00 ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.