П О К А Н А

На 14.07.2017год. /петък/ от 11.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :


1. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от първи етаж на общински имот – административна сграда Кметство в с. Тотлебен – магазин за промишлени стоки.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на язовир „Долник” – с. Вълчитрън.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3. Даване на съгласие на издаване на разрешително за водоползване на язовир „Шаварна” 2 – с. Каменец.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4. Молби.

5. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С УВАЖЕНИЕ,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС

Comments are closed.