О Б Я В А

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2016 г.

Уважаеми съграждани,
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Пордим, обявявам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. на Община Пордим на
22.06.2017г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Пордим.
Каним всички граждани от общината, бизнес организации, синдикати, неправителствени организации и заинтересовани страни да участват в обсъждането.
Становища по отчета за изпълнението на бюджета, могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет не по-късно от 2 дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Пордим в www.pordim.bg, меню – Бюджет.

Илиян Александров
Председател на ОбС гр. Пордим

Comments are closed.