О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 28.06.2017 г. от 13:00 ч.  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, в землището на с. Вълчитрън, съгласно Приложение на имотите, при начална тръжна цена от 43,00 лв/дка или общо 4 010,95 лв. без ДДС за 93,278 дка=
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 2 005.48 лв. /две хиляди и пет лева и четиридесет и осем стотинки/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 27.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.07.2017 г.
Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 26.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 03.07.2017 г., в “Информационен център” при община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на земеделските земи, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 27.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 04.07.2017 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или Кметство с. Вълчитрън.
При необходимост втори търг ще се проведе на 05.07.2017 г., от 13:00 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 27.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.07.2017 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.