О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 28.06.2017 г. от 13:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, в землището на гр. Пордим, както следва:
- имот № 177001 в местността „Пред Бранището“ по плана на землището на гр. Пордим, представляващ „Нива“, втора категория, АОС № 2046 от 25.04.2017 г.
- имот № 215005 в местността „Соватски път“ по плана на землището на гр. Пордим, представляващ „Нива“, трета категория, АОС № 2047 от 25.04.2017 г.,
при начална тръжна цена от 43,00 лв/дка или общо за двата имота 12 281.92 лв. без ДДС за 285.626 дка.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 6 140.96 лв. /шест хиляди сто и четиридесет лева и деветдесет и шест стотинки/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 27.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.07.2017 г.
Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 26.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 03.07.2017 г., в “Информационен център” при община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на земеделските земи, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 27.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 04.07.2017 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 05.07.2017 г., от 13:30 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 27.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.07.2017 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.