О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 21.06.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на имот № 000005, представляващ „Пасище, мера“, местност Църкалово, в землището на с. Обнова, за индивидуално ползване от лица, собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при начална тръжна цена от 10,00 лв./дка. или общо 424.20 лв. без ДДС за 42.420 дка., начален час 11:30 ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 212.10 лв. /двеста и дванадесет лева и десет стотинки/, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 20.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 27.06.2017 г.
Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 19.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 26.06.2017 г., в “Информационен център” при община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имот № 000005, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 20.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 27.06.2017 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 28.06.2017 г., от 11:30 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 20.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 27.06.2017 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.