О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 07.06.2017 г. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот № 087091, представляващ НИВА от 5.401 дка., местност „Садина“ в землището на гр. Славяново, при начална тръжна цена 5 401.00 лв. /пет хиляди четиристотин и един лева/ без ДДС, начален час 11:00 ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100.00 лв., заплатени в касата на Общината.
Документи за участие в търга могат да се получат всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 05.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 12.06.2017 г., от “Информационен център” на община Пордим, след представяне на квитанция за закупена документация.
Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за имота предмет на търга, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 06.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 13.06.2017 г.
Оглед на имота, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 06.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 13.06.2017 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 06.06.2017 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 13.06.2017 г., в надписан, запечатан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
При необходимост втори търг ще се проведе на 14.06.2017 г. от 11:00 ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22

Comments are closed.