Последни Новини

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим на 23.10.2017г.

публикувано на: 16 окт 2017

П О К А Н А

На 23.10.2017год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим към 30.06.2017г.
Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим
2.Приемане [...]

чети нататък>>

Информация от РЗОК гр. Плевен

публикувано на: 16 окт 2017 чети нататък>>

Публикация на Заповедите на Директора на Областна дирекция ”Земеделие” за разпределение на масивите за ползване в землищата на Община Пордим за стопанската 2017/2018 година

публикувано на: 11 окт 2017

Заповеди на Директора на Областна дирекция ”Земеделие” за разпределение на масивите за ползване в землищата на Община Пордим за стопанската 2017/2018 година

чети нататък>>

Уведомление от Община Пордим

публикувано на: 02 окт 2017

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Поради извършване смяна на съществуващата дървена прелезна настилка с еластична прелезна настилка тип „STRAIL“ на жп прелез на км. 215+750 в района на гара Пордим, пресичащ републикански път ІІІ-3402 Коиловци – Славяново – Пордим на км. 19+600 в землището на град Пордим, Ви уведомяваме, че [...]

чети нататък>>

Информация от МВР относно телефонните измами

публикувано на: 27 сеп 2017 чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 21 сеп 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 11.10.2017 г. от 11:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на земеделска земя с НТП „Овощна градина“, имот № 128010, с площ 20,267 дка от [...]

чети нататък>>

Заповед № СБР-02-22/21.09.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ III-999 , IV-1000, V-1001 и VI-1002 в квартал 75 град Пордим

публикувано на: 21 сеп 2017

Заповед № СБР-02-22/21.09.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ III-999 , IV-1000, V-1001 и VI-1002 в квартал 75 град Пордим

чети нататък>>

Заповед № УС-01-30/20.09.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на изпълнител за “Продажба на стояща дървесина на корен по БДС” от Обект № 171

публикувано на: 20 сеп 2017

Заповед № УС-01-30/20.09.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на изпълнител за “Продажба на стояща дървесина на корен по БДС” от Обект № 171

чети нататък>>

Обявление от Община Пордим относно реализиране на програма “Старт в кариерата” - процедура 2018″

публикувано на: 19 сеп 2017

Обявление от Община Пордим относно реализиране на програма “Старт  в кариерата” - процедура 2018″

чети нататък>>

Обява за тръжна процедура

публикувано на: 19 сеп 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 04.10.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части (помещения) от първи етаж на сграда „Здравно заведение”, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I [...]

чети нататък>>