Последни Новини

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 10 юли 2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Брошура на ЦСРИ град Пордим

публикувано на: 09 юли 2020

Брошура ЦСРИ Пордим

чети нататък>>

Обява до обществеността, относно обект Преустройство на част от първи етаж на съществуваща административна сграда, находяща се в УПИ ХV-717, квартал 6, по плана на гр. Пордим, общ. П-converted

публикувано на: 08 юли 2020

Обява до обществеността, относно обект Преустройство на част от първи етаж на съществуваща административна сграда, находяща се в УПИ ХV-717, квартал 6, по плана на гр. Пордим, общ. П-converted

чети нататък>>

Информация относно нов проект на Агенцията по заетостта

публикувано на: 01 юли 2020

Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 70 000 безработни
Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Предвижда се проектът да осигури заетост на 70 000 безработни лица, в [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 26 юни 2020

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 29.06.2020 г. до 01.07.2020 г., вкл. от 08.00 до 22.00 часа ще се проведат растителнозащитни мероприятия с наземна техника - третиране на свободни площи с препарат “ТАЙФУН СЛ“, „НАСА 360 СЛ“ – доза 300 мл/дка в [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 23 юни 2020

П О К А Н А
На 30.06.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2020 / 2021г. на основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ

публикувано на: 17 юни 2020

Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3

чети нататък>>

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място в УПИ I-311, кв. 45, с площ 7 750 кв.м., ведно с построените в него едноетажна сграда, със застроена площ 290 кв.м. и масивна едноетажна пристройка, със застроена площ от 112 кв. м. по плана на с. Каменец

публикувано на: 16 юни 2020

На 01.07.2020 г. от 14:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място в УПИ I-311, кв. 45, с площ 7 750 кв.м., ведно с построените в него едноетажна сграда, със застроена площ 290 кв.м. и масивна едноетажна пристройка, със застроена площ от 112 [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на продажба на поземлен имот № 254010 с идентификатор 12601.254.10, съгласно кадастралната карта (одобрена със Заповед № РД-18-237/10.04.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър), с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ от 2,723 дка в землището на с. Вълчитрън

публикувано на: 16 юни 2020

На 01.07.2020 г. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на продажба на поземлен имот № 254010 с идентификатор 12601.254.10, съгласно кадастралната карта (одобрена със Заповед № РД-18-237/10.04.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър), с начин на трайно ползване [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, за помещения с обща площ 34,84 м²

публикувано на: 16 юни 2020

На 01.07.2020 г. от 14:00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, актувана с акт за публична общинска собственост [...]

чети нататък>>