Последни Новини

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 17 авг 2018

Обява за провеждане на тръжна процедура за продажба на ДМА

чети нататък>>

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед РД-195/03.08.2018г. на Директора на областна дирекция „Земеделие” гр.Плевен, във връзка със сключване на споразумения и/или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2018/2019г. на землищата от община Пордим

публикувано на: 15 авг 2018

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед РД-195/03.08.2018г. на Директора на областна дирекция „Земеделие” гр.Плевен, във връзка със сключване на споразумения и/или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2018/2019г. на землищата от община Пордим

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 10 авг 2018

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Заповед № РД-195/03.08.2018г. на Директора на ОД “Земеделие” Плевен

публикувано на: 10 авг 2018

Заповед № РД-195/03.08.2018г. на Директора на ОД “Земеделие” Плевен

чети нататък>>

Обявление с изх. №СБР-00-376/03.07.2018 г., до Цветан Димитров Димитров, Дария Александрова Димитрова, Александър Славчев Димитров, Александра Димитрова Димитрова, Людмил Петров Цветков, Десислава Янкова Манджукова, Яни Янков Петков, Марин Петков Маринов, Параскева Владимирова Кучева, Мартин Константинов Костов, Веселин Константинов Костов, Росен Бойков Бенчев, Петко Иванов Иванов, Албена Петкова Стоилчева, Светла Тончева Дончева, Тодор Тодоров Сотиров, Мариета Рудолфова Петрова, Антон Петков Тончев, относно Заповед №СБР-05-5/03.07.2018 г. на Кмета на община Пордим за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ХII-332,334 „За ТПК 1-ви май” в кв.67 по плана на гр. Пордим, общ. Пордим

публикувано на: 06 авг 2018

Обявление с изх. №СБР-00-376/03.07.2018 г., до Цветан Димитров Димитров, Дария Александрова Димитрова, Александър Славчев Димитров, Александра Димитрова Димитрова, Людмил Петров Цветков, Десислава Янкова Манджукова, Яни Янков Петков, Марин Петков Маринов, Параскева Владимирова Кучева, Мартин Константинов Костов, Веселин Константинов Костов, Росен Бойков Бенчев, Петко Иванов Иванов, Албена Петкова Стоилчева, Светла Тончева Дончева, Тодор Тодоров Сотиров, Мариета [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - имоти по КВС в землищата на общината, за срок от 1 (една) стопанска година - 2018/2019

публикувано на: 20 юли 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 15.08.2018 г. в Заседателната зала на Община Пордим, eт. 2 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - имоти по КВС в землищата на общината, за [...]

чети нататък>>

Заповед № УС-00-354/19.07.2018г. на Кмета на Община Пордим за обявяване за спечелил търга за отдаване под наем за срок от 10 години на сграда “Автоспирка”, находяща се в село Згалево “

публикувано на: 20 юли 2018

Заповед № УС-00-354/19.07.2018г. на Кмета на Община Пордим за обвяване за спечелил търга за отдаване под наем за срок от 10 години на сграда “Автоспирка”, находяща се в село Згалево “

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 12 юли 2018

П О К А Н А
На 19.07.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2017г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим
2.Актуализация на плана за [...]

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-6/09.07.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ І-254, ХV-255, ХІV-255 и ХІІІ-256 в кв.49 с. Каменец

публикувано на: 09 юли 2018

Заповед №СБР-02-6/09.07.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ І-254, ХV-255, ХІV-255 и ХІІІ-256 в кв.49 с. Каменец

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-394/09.07.2018 г. до Гина Николаева Станчева, Симона Илиева Николаева, Илияна Михайлова Събчева, Николай Михайлов Николаев, Галя Димитрова Кирова, Мариана Димитрова Мичкова, Росица Христова Костадинова, Борис Петков Борисов и Гергана Петкова Георгиева на за Заповед №СБР-02-6/09.07.2018 г. за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ І-254, ХV-255, ХІV-255 и ХІІІ-256 в кв.49 с. Каменец, общ. Пордим

публикувано на: 09 юли 2018

Обявление №СБР-00-394/09.07.2018 г. до Гина Николаева Станчева, Симона Илиева Николаева, Илияна Михайлова Събчева, Николай Михайлов Николаев, Галя Димитрова Кирова, Мариана Димитрова Мичкова, Росица Христова Костадинова, Борис Петков Борисов и Гергана Петкова Георгиева на за Заповед №СБР-02-6/09.07.2018 г. за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ І-254, ХV-255, ХІV-255 и ХІІІ-256 в кв.49 с. [...]

чети нататък>>