Последни Новини

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 15 фев 2019

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 11 фев 2019

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 27.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от сграда „Автоспирка” в град Пордим, две помещения с обща площ 48 кв.м., находяща се [...]

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-23/10.01.2019 г. до Пенка Маринова Ангелова, Емил Ангелов Йорданов и Илия Ангелова Йорданова за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ ІV-661 и ІІІ-657 в кв. 8

публикувано на: 07 фев 2019

Обявление №СБР-00-23/10.01.2019 г. до Пенка Маринова Ангелова, Емил Ангелов Йорданов и Илия Ангелова Йорданова за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ ІV-661 и ІІІ-657 в кв. 8

чети нататък>>

Отчет за работата на Община Пордим по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2018 година

публикувано на: 31 яну 2019

Отчет за работата на Община Пордим по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2018 година

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 31 яну 2019

П О К А Н А

На 06.02.2019год. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Приемане на бюджета на Община Пордим, Плевенска област за 2019 година.
Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим
2.Приемане на отчет [...]

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-795/27.12.2018 г. до Донка Ангелова Топалова и Стефка Василева Костадинова за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ V-648, VI-646,647, VII-643, Х-644 и XІ-645 в кв. 9

публикувано на: 24 яну 2019

Обявление №СБР-00-795/27.12.2018 г. до Донка Ангелова Топалова и Стефка Василева Костадинова за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 24 яну 2019

П О К А Н А
На 31.01.2019год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Отчет за изпълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.
Докладва: Детелин Василев [...]

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-3/11.01.2019 г. за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ VIIІ-545, ХІ-548, ХІІ-550 и XІІІ-549 в кв.40 по плана на с. Каменец

публикувано на: 11 яну 2019

Заповед №СБР-02-3/11.01.2019 г. за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ VIIІ-545, ХІ-548, ХІІ-550 и XІІІ-549 в кв.40 по плана на с. Каменец

чети нататък>>

Заповед № УС-01-1/11.01.2019г. на Кмета на Община Пордим за обявяване спечелил тръжна процедура

публикувано на: 11 яну 2019

Заповед № УС-01-1/11.01.2019г. на Кмета на Община Пордим за обявяване спечелил тръжна процедура

чети нататък>>

Заповед № УС-04-12/10.01.2019г. на Кмета на Община Пордим за сключване на договори за една стопанска година за наем на полски пътища

публикувано на: 10 яну 2019

Заповед № УС-04-12/10.01.2019г. на Кмета на Община Пордим за сключване на договори за една стопанска година за наем на полски пътища

чети нататък>>