Последни Новини

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на 15 кв. м. обособена част от сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим за срок от 10 години, представляваща помещение, намиращо се на третия етаж под разширителния съд на парното отопление, находяща се в УПИ I, кв. № 1 „Б” по плана на гр. Пордим, за разполагане на Главна станция на кабелна разпределителна система за разпространение на радио и телевизионни сигнали

публикувано на: 14 юли 2020

На 03.08.2020 г. от 9:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на 15 кв. м. обособена част от сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим за срок от 10 години, представляваща помещение, намиращо се на третия етаж под разширителния съд на парното отопление, находяща се [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години обособени части - помещения с обща площ 89.15 м² от сграда „Здравно заведение”, находяща се в УПИ ІV-483, кв. №52 по плана на с. Тотлебен, за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ на територията на с. Тотлебен

публикувано на: 14 юли 2020

На 03.08.2020 г. от 09:40 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение”, публична общинска собственост, находяща се в УПИ ІV-483, кв. №52 по плана на с. Тотлебен, актувана с акт за публична общинска собственост № 89/29.04.1999 г., за [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части - помещения с обща площ 98,85 м2 от сграда „Здравно заведение“, находяща се в УПИ I-64, кв. № 70 по регулационния план на с. Каменец, за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ на територията на с. Каменец

публикувано на: 14 юли 2020

На 03.08.2020 г. от 09:50 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-64, кв. № 70 по регулационния план на с. Каменец, актувана с акт за публична общинска собственост [...]

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 10 юли 2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Брошура на ЦСРИ град Пордим

публикувано на: 09 юли 2020

Брошура ЦСРИ Пордим

чети нататък>>

Обява до обществеността, относно обект Преустройство на част от първи етаж на съществуваща административна сграда, находяща се в УПИ ХV-717, квартал 6, по плана на гр. Пордим, общ. П-converted

публикувано на: 08 юли 2020

Обява до обществеността, относно обект Преустройство на част от първи етаж на съществуваща административна сграда, находяща се в УПИ ХV-717, квартал 6, по плана на гр. Пордим, общ. П-converted

чети нататък>>

Информация относно нов проект на Агенцията по заетостта

публикувано на: 01 юли 2020

Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 70 000 безработни
Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Предвижда се проектът да осигури заетост на 70 000 безработни лица, в [...]

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

публикувано на: 01 юли 2020

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим.
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 26 юни 2020

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 29.06.2020 г. до 01.07.2020 г., вкл. от 08.00 до 22.00 часа ще се проведат растителнозащитни мероприятия с наземна техника - третиране на свободни площи с препарат “ТАЙФУН СЛ“, „НАСА 360 СЛ“ – доза 300 мл/дка в [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 23 юни 2020

П О К А Н А
На 30.06.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>