Последни Новини

Решение № 204/19.12.2019г. на Административен съд Ловеч

публикувано на: 28 яну 2020

Решение № 204/19.12.2019г. на Административен съд Ловеч

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 24 яну 2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 22 яну 2020

П О К А Н А
На 29.01.2020 год. /сряда/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

публикувано на: 22 яну 2020

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с Решение № 287 от 30.01.2017 г. [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир “Дрен” – имотен № 500802 по КВС( с идентификатор 57772.87.802, съгласно кадастрална карта , одобрена със Заповед № РД-18-235/10.04.2019г. на Изпълнителния директор на агенция по геодезия, картография и кадастър) на землището на гр. Пордим, с площ 181,296 дка., актуван с акт за публична общинска собственост № 47/03.06.1996 г., с предназначение за рибовъдна дейност

публикувано на: 14 яну 2020

На 29.01.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Дрен”–имотен №500802 по КВС( с идентификатор 57772.87.802, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-235/10.04.2019г. на Изпълнителния директор на агенция по геодезия, картография и кадастър) на землището на гр. Пордим, с площ 181.296 [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот – публична общинска собственост „Младежки клуб” в град Пордим, с обща ползваема площ 220 кв.м.,находящ се в УПИVI-766,кв.1 по регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт за публична общинска собственост № 102/29.04.1999 г., за разкриване на заведение за хранене и развлечение

публикувано на: 14 яну 2020

На 29.01.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на  обособена част от общински имот- публична общинска собственост „Младежки клуб” в град Пордим, с обща ползваема площ 220 кв.м., находящ се в УПИ VI -766,кв.1 по регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт [...]

чети нататък>>

Съобщение за публично обсъждане на бюджета на Община Пордим за 2020г.

публикувано на: 14 яну 2020

Съобщение за публично обсъждане на бюджета на Община Пордим за 2020г.

чети нататък>>

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА

публикувано на: 10 яну 2020

На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пордим

чети нататък>>

Съобщение за публично обсъждане

публикувано на: 09 яну 2020

Община Пордим уведомява населението на Общината, че на 22.01.2020г. от 13.00 часа в Заседателната зала на община Пордим ще се проведе публично обсъждане на Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2020 – 2023г. . - http://www.pordim.bg/?page_id=790

чети нататък>>

Съобщение за публично обсъждане

публикувано на: 09 яну 2020

Община Пордим уведомява населението на Общината, че на 22.01.2020г. от 14.00 часа в Заседателната зала на община Пордим ще се проведе публично обсъждане на Програмата за управление на общинската собственост за 2020г.

чети нататък>>