Последни Новини

Заповед № СБР-00-349/22.07.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на град Пордим, кв. 71

публикувано на: 25 юли 2016

Заповед № СБР-00-349/22.07.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на град Пордим, кв. 71

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 19 юли 2016

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 03.08.2016 г. от 13:00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Садина 2”, публична общинска собственост, имотен №500815, с обща площ 25,847 дка., находящ [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на Общински съвет гр. Пордим за 25.07.2016г.

публикувано на: 18 юли 2016

П О К А Н А
На 25.07.2016 год. /понеделник/ от 13.00 часа в залата на общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим [...]

чети нататък>>

Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2015г.

публикувано на: 12 юли 2016

О Б Я В А
за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2015 г.
Уважаеми съграждани,
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския [...]

чети нататък>>

Обявление № СБР-00-310/11.07.2016г.

публикувано на: 12 юли 2016

Обявление
№СБР-00-310/11.07.2016 г.

ДО
РУТ ГАБРИЕЛЕ ХРИСТАНОВА
Постоянен адрес АВСТРАЛИЯ
Гражданство ГЕРМАНИЯ
КИРИЛ ХРИСТАНОВ
Постоянен адрес АВСТРАЛИЯ
Гражданство ГЕРМАНИЯ
Община Пордим, на основание чл.54, ал.1, във връзка с§4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, съобщава, че със Заповед №СБР-00-308/11.07.2016 г. на Кмета на Община Пордим е одобрено:
Попълване на кадастралния план на гр. Пордим в обхвата на поземлен имоти с кадастрален №92, №93, №94, [...]

чети нататък>>

Заповед № СБР-00-308/11.07.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на кадастралния план на гр.Пордим, кв. 69

публикувано на: 12 юли 2016

Заповед № СБР-00-308/11.07.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на кадастралния план на град Пордим, кв. 69

чети нататък>>

Обявление на Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Пордим

публикувано на: 11 юли 2016

ПРОЕКТ  на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Пордим
Мотиви към настоящия проект:
1. Причини, които налагат приемането:
Досега не е приета наредба, която да регламентира условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община [...]

чети нататък>>

Протокол от комисия за разглеждане на заявления от безимотни и малоимотни кандидати от гр.Пордим за наемане на обработваема земя от ОПФ за срок от една стопанска година 2016 / 2017

публикувано на: 08 юли 2016

Протокол от комисия за разглеждане на заявления от безимотни и малоимотни кандидати от гр.Пордим за наемане на обработваема земя от ОПФ за срок от една стопанска година 2016 / 2017

чети нататък>>

Заповед № СБР-02-7/07.07.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на регулационния план на с.Каменец, кв. 23

публикувано на: 08 юли 2016

Заповед № СБР-02-7/07.07.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на регулационния план на с.Каменец, кв. 23

чети нататък>>

Обявление № СБР-02-8/08.07.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на регулационния план на с.Каменец, кв. 23

публикувано на: 08 юли 2016

Обявление № СБР-02-8/08.07.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на регулационния план на с.Каменец, кв. 23

чети нататък>>